استعلام

استعلام گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای کشور

 

هنرجوی گرامی جهت دریافت گواهینامه خود باید کد شناسایی مربوطه را از آموزشگاه دریافت نمایید.

* کدشناسایی زمانی قابل دریافت است که پس از قبولی در دو آزمون تئوری و عملی، نمره نهایی شما توسط سازمان فنی و حرفه ای مورد تایید قرار گرفته باشد.

 

 

>> دریافت گواهینامه <<